ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 พ.ค. 64 ถึง 22 พ.ค. 64 อบรม
รร/ ชุดไทย เครือข่าย
09 เม.ย. 64 วันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุม/ชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน