ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2450 ที่หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โดยพระครูพิศาลศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดควนธานี ร่วมด้วยราษฏรในตำบลควนธานี ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในที่ดินทางราชการสงวนไว้ 4 ไร่ 3 งาน 62 เศษ 7 ส่วน 10 ตารางวา ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านควนธานี ขณะนั้นมีนักเรียน 20 คน ครู 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีครูใหญ่คนแรกคือ นายผอม ทวิสุวรรณ
   
 • เมื่อ พ.ศ.2470 ทางราชการได้ยุบโรงเรียนวัดควนธานี ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านควนปริง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดขึ้นใหม่ และอยู่ใกล้กัน ครั้งเมื่อ พ.ศ.2473 นายลบ บุญวิชัย กำนันตำบลควนธานี ร่วมด้วยข้าราชการตำบลควนธานี ได้จัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่ดินเดิมเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี พ.ศ.2510
   
 • ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2518 นายเกษม ชัยทอง ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น เห็นว่าพื้นที่ของโรงเรียนไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา จึงขอใช้ที่ดินวัดควนธานีซึ่งติดต่อกับที่ดินของโรงเรียนประมาณ 4 ไร่เศษ ใช้ปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ใช้เป็นแปลงเกษตร และสนาม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดควนธานี ตั้งแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   
 • พ.ศ.2563 นายไพศาล นาคแป้น เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน
   
 • ปัจจุบันโรงเรียนวัดควนธานี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม 9 ห้องเรียน ข้าราชการครู จำนวน 2 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ