สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนประกอบด้วย       
 
  • ศาลหลักเมืองตรัง หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจ เคารพบูชาของชาวตรัง และความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในสมัยแรก
     
  • นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา. หมายถึง ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี.
     
  • ดอกบัวบาน หมายถึง การสร้างคนดีมีความกตัญญูเหมือนดอกบัวบานเหนือน้ำ ค้ำจุนบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป