โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนวัดควนธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง