วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนวัดควนธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง