พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ สามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่มาตรฐานการศึกษา และมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ
 3. ส่งเสริมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียน และจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goal)
 1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลรอบด้าน มีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่าระดับประเทศ และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน และได้มาตรฐานการศึกษา
 5. สถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล