โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
ภาพกิจกรรม
การส่งเสริมพัฒนาการการจัดประสบการณ์ “การเรียนการสอนปฐมวัย”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดควนธานี ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 นางปัญจา อำนักมณี ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ และนางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร ครูประจำชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดควนธานี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดควนธานี ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,21:51   อ่าน 183 ครั้ง