ภาพกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับ(1) ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (2) สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในชุมชนหรือโรงเรียน (3) การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4) การดำเนินงานตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (5) การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป-กลับ) (6) การจัดทำและการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียน และ(7) ข้อเสนอแนะ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดควนธานี 
โรงเรียนวัดควนธานี ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมฯ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2564,17:07   อ่าน 286 ครั้ง