ภาพกิจกรรม
“การคัดแยกขยะ” โดยนักศึกษา ม.อ.วิทยาเขตตรัง
โรงเรียนวัดควนธานี ร่วมกับนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรม “คัดแยกขยะ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดควนธานีเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ตระหนักในบทบาท หน้าที่พลเมือง การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดควนธานี 
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,14:17   อ่าน 74 ครั้ง