โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0947459474 โทรสาร.-
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
Adobe Acrobat Document ตู่มืองานบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
Adobe Acrobat Document คุ่มือการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 866.23 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือ การจัดทำสารสนเทศและการปฏิบัติงานธุรการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1005.75 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือ True VROOM   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB