คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 866.23 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือ การจัดทำสารสนเทศและการปฏิบัติงานธุรการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1005.75 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือ True VROOM   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB