โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0947459474 โทรสาร.-
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การวางแผนอัตรากำลังคน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.77 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.72 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 847.4 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.74 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารงานบุคคลให้เกิดความเที่ยงธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB