โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0947459474 โทรสาร.-
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.86 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.39 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.24 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB