โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0947459474 โทรสาร.-
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนวัดควนธานี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาการขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนวัดควนธานีเป็นสถานที่พักคอยสำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ในตำบลควนธานี และการคืนที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านบางหมากน้อย เนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าง
โรงเรียนวัดควนธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายผลการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในเสนอแนะนำการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดควนธานี ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน เพื่อขอรับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และรับรองสิทธิให้แก่นักเรียน