การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดควนธานี ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน เพื่อขอรับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และรับรองสิทธิให้แก่นักเรียน 
โรงเรียนวัดควนธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายผลการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในเสนอแนะนำการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
คณะครู บุคลากร ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.