โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0947459474 โทรสาร.-
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นวิทยาการให้ความรู้เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
นายไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางป้องกันการทุจริตเชิงรุกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี เป็นวิทยากร เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของสถานศึกษาออนไลน์ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง