การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นวิทยาการให้ความรู้เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
นายไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี ได้รับมอบหมายให้ไปราชการเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี อบรมนักเรียนหน้าเสาธง เรื่อง การต้านการทุจริตในสถานศึกษา และการไม่ทนต่อการทุจริต
นายไพศาล นาคแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี ได้รับเชิญจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้ความรู้เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่