การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB