การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนวัดควนธานี มอบทุน กสศ. แก่นักเรียนยากจน โดยครูประจำชั้นเป็นผู้มอบโดยตรง ส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต 
โรงเรียนวัดควนธานี จัดกิจกรรมการประกวด คัดลายมือ เขียนตามคำบอก และวาดภาพระบายสี โดยมีครูเป็นคณะกรรมการตัดสิน ส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และไม่เห็นผลประโยชน์ของนักเรียนตนเอง
กรรมการตรวจรับพัสดุ รับมอบชุดอุกรณ์การเรียนการไกล มูลนิธิวังไกลกังวล ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตย์ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลประโยชน์ของทางโรงเรียน  
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเงิน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการมอบเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์โควิด-19
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการชี้แจง ทบทวนความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ