มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 533.35 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.77 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB