ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ปี 2563

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ สโมสรลูกเสืออาสาศรีตรัง 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2) เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ สามารถวางแผนด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกอบรมแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสามารถท าหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น

เป้าหมาย
1) จัดการฝึกอบรมผู้กำกับเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป จำนวน 80 คน
2) จัดการฝึกอบรมผู้กำกับเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) จำนวน 80 คน
3) จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) จำนวน 80 คน
4) จัดจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) จำนวน 80 คน

 

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,13:29   อ่าน 968 ครั้ง