ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น S.B.T.C. 65
สโมสรลูกเสืออาสาศรีตรัง 
จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ในวันที่ 2-4 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสวัสรัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 
ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ที่ ไลน์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ E-mail :Loesak1557@gmail.com

เอกสารที่ต้องจัดส่งในการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
4. เงินค่าธรรมเนียม โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สโมสรลูกเสืออาสาศรีตรัง เลขที่ 583-043263-8 จำนวน  1,500  บาท
5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากผู้สมัครจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการได้
6. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คัดเลือกตามลำดับของการส่งเอกสารพร้อมการชำระเงินค่าธรรมเนียม
7. กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาจะไม่พิจารณาเข้ารับการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ฯ
สโมสรลูกเสืออาสาศรีตรัง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ แต่ละหลักสูตรก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สำนักงานเทศบาลที่มีโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 771 ครั้ง