ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง SS.A.T.C. 65

โครงการ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
จำนวน  80  คน
วันที่ 23  เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2565
ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ต้องผ่านการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความเบื้องต้น (SS.B.T.C.) ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้มีสุขภาพอนามัย แข็งแรง นิสัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน
 

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 หรือส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ที่ ไลน์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ E-mail :Loesak1557@gmail.com
 
เอกสารที่ต้องจัดส่งในการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
4. เงินค่าธรรมเนียม โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สโมสรลูกเสืออาสาศรีตรัง เลขที่
583-043263-8 จำนวน  3,500  บาท
5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากผู้สมัครจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการได้
6. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คัดเลือกตามลำดับของการส่งเอกสารพร้อมการชำระเงินค่าธรรมเนียม
7. กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาจะไม่พิจารณาเข้ารับการอบรม

การมารายงานตัว
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ แต่งกายเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือไปรายงานตัว วันแรกของการฝึกอบรม เวลา 07.30-08.30 น. ณ สถานที่ฝึกอบรม (ชุดลูกเสือตามประเภทการฝึกอบรม)

  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 738 ครั้ง