คณะผู้บริหาร

นายไพศาล นาคแป้น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0947459474
อีเมล์ : paisan.n@trang.go.th