กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนภสรณ์ นวลพงศ์