โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาธิต สุโขวัฒนกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนภสรณ์ นวลพงศ์