โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3