โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0943196731